CANİK MALMÜDÜRLÜĞÜ 
 
İlçe Malmüdürü: Mustafa SOYDAN

AMAÇ:

İlçemizdeki genel bütçeli kurumların hakediş ve ödemelerini yapmak.

 

YÜRÜTÜLEN HİZMETLER:

Canik İlçesindeki genel bütçeye sahip kurumların hesaplarını, kayıtlarını tutmak, dönem sonuçlarını çıkarmak,

Genel bütçeli kurumların giderlerinin ödenmesi, değer ve emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi gönderilmesi ve bunların muhasebeleştirilme işlemlerini yapmak,

Yersiz ödemelerden doğan kişi borçlarını tahsil etmek.

Her türlü idari para cezalarını tahsil etmek

 

YÜRÜTÜLEN İŞLERİN KİŞİLERE  DAĞILIMI

 

      Tevrat KARAPIÇAK  (Defterdarlık Uzmanı)

Tahakkuk Dairelerinden gelen tahakkuk evrakı ve eklerini Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:7) Hükümleri ve eki, Ek-1 Tahakkuk evrakı teslim listesi ile teslim alacak, bir nüshasını daireler itibariyle dosyalayacaktır. Teslim aldığı tahakkuk evraklarının her türlü iş ve işlemlerini gerçekleştirip, harcama yetkilisi imzasından sonra işlem numarasını alıp onaylama işlemini gerçekleştirecek. Tahakkuk evraklarından ödeneği olmayanları Bütçeleştirilmiş Borçlar hesabına alıp, ödenek geldiğinde ödeme işlemlerini gerçekleştirecektir.

 

 

      Gülbeyaz KAYA (Muhasebe Şefi)

 

Tahakkuk Dairelerinden gelen tahakkuk evrakı ve eklerini Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:7) Hükümleri ve eki, Ek-1 Tahakkuk evrakı teslim listesi ile teslim alacak, bir nüshasını daireler itibariyle dosyalayacaktır. Teslim aldığı tahakkuk evraklarının her türlü iş ve işlemlerini gerçekleştirip, harcama yetkilisi imzasından sonra işlem numarasını alıp onaylama işlemini gerçekleştirecek. Tahakkuk evraklarından ödeneği olmayanları Bütçeleştirilmiş Borçlar hesabına alıp, ödenek geldiğinde ödeme işlemlerini gerçekleştirecektir.

 

 

Bülent BALYÜREK  (VHKİ)

 

 İcra ve nafaka işlemleri, Müdürlüğümüze  bağlı tahakkuk dairelerinde görevli personellerle ilgili icra dairelerinde gelen haciz bildirileri borçlular defterine kayıt edilerek takip ve tahsili izlenecektir. İcra dairelerinden gelen yazılara  İcra İflas Kanununun hükümlerine göre 7 gün içinde cevap verilecektir. Tahakkuk daireleri ile gerekli yazışmalar yapılarak aylık maaş bordrolarından borçlu personel adına tahsil edilen icra kesintileri süresi içinde ilgili icra dairesenin dosyasına (Banka hesabına) aktarmak.

 

Aytaç ARSLAN (VHKİ)

Malmüdürlüğünün KBS ve SGB net sisteminden günlük duyuruların takiplerinin yapılması, Malmüdürlüğümüzün ihtiyacı olan mal alımlarının (Odun,kömür,elektrik,su,temizlikmalz.) yapılabilmesi için SGB den süreçleri başlatarak ödeneği olmayan ödemeleri 323 hesaba alarak ödenek gelmesini takiben SGB mahsubunu yaparak ödemeye hazır hale getirmek.

 

Resime GÖRKEMLİ (VHKİ)

Her akşam mesai bitimine 1 saat kala günlük yevmiyelerini toplayıp yevmiye tarih ve numarasına göre sıraya koyarak evrak asıllarını ve suretlerini ayırmak. Bu işlemler günlük olarak yapmak.

 

Ayten KONTBAY (VHKİ)

Emekli kesenekleri ve Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilecek her türlü kesintileri yasal süresinde mevzuata uygun olarak banka hesaplarına aktarıp işlemler ile ilgili takibini yapmak. Malmüdürlüğünün aylık SGK bildirgelerini zamanında vermek. Emekli keseneklerinin aylık ve yıllık göndermeleriyle ilgili belgeleri yıllık dosya açarak muhafazasını sağlamak.

Emanetlerde bulunan her türlü kesintileri süresinde ve mevzuata uygun olarak bankaya aktarmasını ve yazışmalarını yapmak emanet kayıtlarında bulunan paraların zaman aşımı sürelerini takip etmek ve süresi dolmuş paraların irat kaydını yaparak muhasebeleşmesini sağlamak.

 

Ahmet BAKAL (VHKİ)

 

Vezne ile ilgili her türlü mevzuat dahilindeki işlemleri yapmak.

Değerli kağıtların muhafazasından sorumlu olmak ödemelerde hak sahibinin kimliğini tesbit etmek, hak sahibi dışındaki şahıslara yapılacak ödemelerde Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yöetmeliğinin 7. maddesinde belirtilen belgeleri istemek ve Vekaletname defterine kaydetmek ilgili belgeleri dosyasında muhafaza etmek.

Kasayla ve değerli kağıtlarla ilgili işleyip onayladığı fişleri günlük yevmiye dosyasında biriktirip muhasebe servisine teslim etmek.

 

 

Hakan AY (VHKİ)

Personelle ilgili yazışmaları yapmak, izin ve rapor onaylarını yazmak, görevden ayrılış, başlayış ve izin takip kartını tutarak yıl sonunda Defterdarlık Personel Müdürlüğü ile yazışmaları yapıp yıllık personel izin kartlarını ve sağlık raporlarını göndermek.

Kişi borçları iş ve işlemlerini Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği ( Sıra No:16 ) hükümlerine göre yapmak.

Dairenin taşınır kayıt kontrol görevlisi görevini yürütmek, yılsonu hesaplarını tutturmak ilgili kurumları gönderilmesini sağlamak.